Tampereen Teekkarien Radiokerho

SÄÄNNÖT (uusi ehdotus vuoden 1999 vuosikokoukseen)

1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Tampereen Teekkarien Radiokerho, TTRK. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TTKY) alayhdistys.

Kerho on perustettu 1966.

Kerhon kotipaikka on Tampere.

Kerhon tarkoituksena on edistää ja tukea radioamatööritoimintaa sekä radiotekniikan harrastusta. Kerho toimii radiotekniikasta kiinnostuneiden TTKK:n opiskelijoiden ja työntekijöiden yhdyssiteenä.

Tähän pyritään muun muassa:

- tekemällä radioamatööritoimintaa tunnetuksi

- järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kerhoiltoja,

- järjestämällä kursseja

- tarjoamalla puitteet tekniselle rakentelulle ja kokeiluille

- hankkimalla alan kirjallisuutta,

- järjestämällä ekskursioita alan laitoksiin,

- tarjoamalla puitteet tekniselle rakentelulle ja kokeiluille, sekä

- ylläpitämällä erilaisia radioamatööriasemia.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia.

Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 Jäsenet ja maksut

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset, kannatus-, kunnia- sekä yhteisöjäsenet. Kerhon varsinaisen jäsenen pitää olla TTKY:n jäsen.

Jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut TTKY:n jäsen on oikeutettu liittymään kerhon jäseneksi maksamalla kerhon jäsenmaksun. Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.

Kerhon varsinainen jäsen saa oikeuden käyttää arvonimeä vanha jäsen suoritettuaan TTKK:ssa loppututkinnon.

Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut luonnollinen henkilö.

Yhteisöjäseneksi voi liittyä mikä tahansa kerhon toiminnasta kiinnostunut yhteisö.

Kerhon kokous voi kutsua kerhon kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Päätöksessä on oltava kolmen neljäsosan ääntenenemmistö. Esityksen kunniajäseneksi tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään seitsemän jäsentä.

Kerhon varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Hallitus voi kutsua TTKK:n henkilökunnan piiristä oltermannin, joka toimii linkkinä kerhon ja korkeakoulun välillä. Oltermanneja on kerrallaan vain yksi.

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai suullisesti kerhon tai hallituksen kokouksessa. Erotessaan jäsenen pitää maksaa velkansa kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

Suoritettuaan loppututkinnon jäsenen pitää maksaa velkansa kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, hallitus voi kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

Jäsen katsotaan eronneeksi kerhosta jollei hän ole maksanut jäsenmaksua vappuun mennessä. Tällöin jäsenen pitää maksaa velkansa kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

3 Kerhon kokoukset

Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

Kevätkokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja siinä on

käsiteltävä ainakin:

- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus

- hyväksytään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös

- kuullaan tilintarkastajien lausunto

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Syyskokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

- valitaan tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet

- hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio

- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa tai vähintään seitsemän kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi arkipäivää ennen kokousta kerhon varsinaisella ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kymmenen tai yksi neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat vain jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jos varsinainen jäsen on estynyt pääsemästä kokoukseen, on hänellä oikeus antaa toiselle varsinaiselle jäsenelle valtakirja nimettyä äänestystä varten.

Oman äänensä lisäksi voi äänestää vain yhdellä valtakirjalla.

Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastettu pöytäkirja on toimitettava hallitukselle kahden viikon kuluessa kokouksesta.

4 Päätöksentekojärjestys ja vaalit

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja hyväksikäyttämättä siten, että vaaleissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun mekittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

Annettujen äänien lukumääää laskettaessa ei oteta huomioon:
- äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. Kokouksessa tai asiassa, eikä
- äänestyslippuja, joissa on äänestetty tyhjää tai jotka on hylätty.

5 Hallitus ja toimihenkilöt

Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta viiteen muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät. Hallitus myös nimeää rahastonhoitajan.

Hallituksen tehtävänä on:

- johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

- valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä

tehdyt päätökset

- laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä

toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

- kutsua kerhon kokoukset koolle

- päättää asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on esitettävä kolme vuorokautta ennen kokousta. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoonkutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokouksissa on kerhon jäsenillä läsnäolo ja puheoikeus.

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.

Kerhon kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Määräaikaisia toimihenkilöitä ovat esimerkiksi:

- kerhoaseman valvoja

- radioamatööriaseman valvoja

Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. ehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 Hallinto ja talous

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Kerhon kirjanpito ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin tilintarkastajien sitä pyytäessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Erityisiä määräyksiä

Kerhon varsinainen jäsen on oikeutettu valittamaan TTKY:n hallitukselle kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä sillä perusteella, että päätös on lain, asetuksen, TTKY:n sääntöjen tai kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTKY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kahden viikon kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei voi valittaa.

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon hallitus.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai seitsemän kerhon varsinaista jäsentä. Esitys on toimitettava kirjallisena hallitukselle. Ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen vuoteen ole pidetty kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi kuukausi.

Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus lukuunottamatta toimivia automaattiasemia TTKY:lle käytettäväksi TTKY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen. Toimivat automaattiasemat siirtyvät Radioamatööritekniikan seura ry:n (RATS) ylläpidettäviksi.

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTKY:n edustajisto on sen vahvistanut.

Muuten noudatetaan voimassaolevaa TTKY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

Nämä säännöt on TTRK:n kokous hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä 9.2.1998.

Nämä säännöt on TTRK:n kokous hyväksynyt toisessa käsittelyssä 24.2.1998.

Nämä säännöt on TTKY:n edustajisto hyväksynyt X.X.1998.